Menu

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

TÜNELMAK İŞ MAK. SAN. ve TİC. A.Ş. (“TÜNELMAK A.Ş.”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyoruz.

Bu bilinçle, gerek Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek gerekse Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Kanunu kapsamında aldığımız tüm tedbirleri bildirmek adına internet sitemizde yayımladığımız “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamızı”, sizlerin bilgisine aşağıdaki başlıklar altında sunmaktayız.

 

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak firmamız TÜNELMAK A.Ş.’nin internet sitesinde yayımladığı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasın da işlenme ve aktarım amaçlarını belirtilmiştir.

 

2. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel Verileriniz, bankalar, osgb ve sağlık kuruluşları, sigorta şirketleri, sürücü kursları, eczaneler, eğitim şirketleri, seyehat acenteleri, vergi danışmanı, mali ve hukuki danışmanlarımız ve internet sitemizden de ulaşabileceğiniz KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKAMIZDA bulacağınız alıcı gruplar ile paylaşılabilmektedir.

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de Kişisel Verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere aktarılabilecek ve verilerinizi paylaşılmadan önce açık rızanız mutlaka temin edilecektir.

 

4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

TÜNELMAK A.Ş. olarak, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, Kişisel Veriler’in elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahipleri’ni bilgilendirme metnimizle aydınlatmaktayız.

 

5. Kişisel Verilerinize ilişkin KVK Kanunu Uyarınca Haklarınız

TÜNELMAK A.Ş., olarak, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir.
Şirket, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Veriler’ni aldığımız kişilerin;

  • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızın olduğunu açıklarız.

 

6. Kişisel Veri Sahibi’nin Haklarını Kullanması

www.tunelmak.com.tr bağlantısından ulaşabileceğiniz Başvuru formumuzu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya posta aracılığı ile Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:.20 Yenidoğan – Sancaktepe / İstanbul adresine iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Saygılarımızla.
TÜNELMAK İŞ MAK. SAN. ve TİC. A.Ş.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Başvuru Formu
Çalışanlara Ait Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
ANASAYFA
İLETİŞİM
ENGLISH